Stacks Image 3947

recyklačná spoločnosť

Stacks Image 3955

electrorecycling company

Stacks Image 3963

компанию по переработке

BOMATBOMATБОМАТ
HISTÓRIA - SÚČASNOSŤHISTORY - PRESENTИСТОРИЯ - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
OBCHODNÉ PODMIENKYBUSINESS CONDITIONSКОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
SLUŽBYSERVICIESУСЛУГИ
FOTOPHOTOФОТОГАЛЕРЕЯ
RECYKLÁCIARECYCLINGУТИЛИЗАЦИЯ
@import((rwml-menu))

Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú obchodné a právne vzťahy v rozsahu ponúkaných služieb našou spoločnosťou, pokiaľ zmluva, či iné záväzné nariadenie neurčí inak. Ich uplatňovanie je hlavne v prípade obchodných dodávateľsko – odberateľských vzťahoch, ak medzi týmito subjektami nebude uzavretá zmluva v písomnej forme. V takomto prípade sa Obchodné podmienky prezentované na týchto stránkach považujú za dohodnuté a rešpektované oboma stranami.

II. Povinnosti objednávateľa

Zhodnotiť a popísať odpad dodávateľovi podľa zákona 223/2001 Z. z. odpadoch,
Po konzultácii s dodávateľom zaradiť odpad do príslušnej kategórie odpadov podľa Vyhlášky MPŽ SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a viditeľne ho označiť (v prípade nebezpečného odpadu pridať aj Identifikačný list nebezpečného odpadu),
Po konzultácii s dodávateľom zabezpečiť odpad podľa svojich možností a charakteru proti kontaminácii ŽP a prístupu neoprávneným osobám, až do príchodu dopravcu, Poskytnúť dodávateľovi všetky dostupné materiály o zložení, balení odpadu a pod. Zabezpečiť prístup dodávateľa k odpadu prípadnými mechanizmami,
Vystaviť  sprievodnú dokumentáciu (v prípade NO je to SLNO a DL; v prípade OO stačí DL), Uhradiť dodávateľovi dohodnuté pohľadávky za vykonané služby,
Spoločnosť BOMAT s.r.o. sa zbavuje zodpovednosti za prípadné vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi do príchodu jej pracovníkov.

III. Povinnosti objednávateľa

V prípade potreby je dodávateľ povinný sa preukázať objednávateľovi platným oprávnením na výkon činností podľa dohody zo strany príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy,
Na základe zmluvy sa dodávateľ zaväzuje vykonať dohodnuté práce v súlade s platnýmilegislatívnymi predpismi,
V prípade zabezpečovania prepravy spoločnosťou BOMAT s.r.o. je vodič kompetentný a  povinný potvrdiť sprievodnú dokumentáciu, resp. preberací protokol objednávateľovi,
Povinnosť neprevziať odpad alebo účtovať inú cenu za služby má dodávateľ právo, ak  náležitá dokumentácia nieje v súlade s platnými legislatívnymi predpismi, resp. je odpad zjavne iného charakteru a zloženia ako uvádza sprievodná dokumentácia alebo deklaroval objednávateľ;
Povinnosť prezvať odpad, resp. vykonať službu  má dodávateľ v prípade, že sú splnené všetky okolnosti v súlade s platnými legislatívnymi predpismi,
Pri preberaní odpadu od prepravcu potvrdiť náležitú dokumentáciu a vystaviť objednávateľovi všetky dokumenty, ktoré vyplývajú zo zákona,
Skladovať a spracovávať odpad v súlade s platnými právnymi predpismi.

IV. Bezpečnosť a ochrana informácií

Všetky informácie o objednávateľovi, najmä tie ktoré obsahuje zmluva medzi dodávateľom a  objednávateľom sú považované ako dôverné a nesmú byť bez súhlasu druhej strany poskytnuté tretej osobe. Výnimkou sú partneri zaisťujúci dopravu, resp. platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky, pošta, dopravné spoločnosti. Výnimku tvoria ďalej aj osoby, ktoré na to oprávňuje platná legislatíva ako napr. orgány činné v trestnom konaní, kontrolóri a pod.  

V. Objednanie služby

Fyzické ako aj právnické osoby si môžu ponúkané služby objednať telefonicky, faxom, resp. mailom, ktorý je uvedený na webovej stránke v časti kontakty. Taktiež je možné dohodnúť objednávku osobne v prevádzke spoločnosti v areály Poľnohospodárskeho družstva Veľké Orvište. V objednávke je potrebné uviesť kontaktné informácie (meno, telefón), fakturačné údaje (názov subjektu, sídlo, IČO, DIČ, IČO DPH a pod.), jednoznačné určenie predmetu plnenia, jeho množstvo a miesto realizácie (adresa realizácie). V prípade potreby sa môže medzi objednávateľom a dodávateľom uzavrieť písomná zmluva.

VI. Cena, platenie a fakturácia

Objednávateľ sa potvrdením objednávky, resp. zmluvy zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ je povinný v takom prípade vykonať všetky dohodnuté činnosti. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo zrušiť dohodnuté alebo pripravené objednávky a zmluvy len v prípade,  že objednávateľ neplní riadne svoje platobné povinnosti. Objednávateľ, resp. zhotoviteľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa jej vystavenia a doručenia druhej strane, pokiaľ nie je v zmluve, resp. inej dohode  uvedené inak.  

VII. Reklamácia

Reklamáciu služby, resp. tovaru môže uskutočniť objednávateľ, alebo dodávateľ na základe neplnenia akékoľvek z dohodnutých podmienok. Nahlásiť reklamáciu je možné písomne alebo osobne. Každá reklamácia musí byť riadne prešetrená a posudzovaná individuálne. Vyjadrenie o výsledkoch šetrenia je objednávateľ, resp. dodávateľ povinný písomne doručiť subjektu, ktorý reklamáciu ohlasoval.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, zmluvy o odbere a zbere odpadu sa uzatvárajú na dobu neurčitú. Ich ukončenie je možné dohodou oboch strán alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je dvojmesačná a začína plynúť 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2009. V závislosti od zmeny príslušných právnych noriem, taktiež i obchodnej politiky spoločnosti, si firma BOMAT s.r.o. vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu však spoločnosť musí oznámiť na svojich webových stránkach.  

Základné pojmy:*
*Odpad je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitými predpismi povinný sa jej zbaviť.
* Objednávateľom služby a tovaru je pôvodca, držiteľ odpadu, resp. dopravca odpadov.
* Dodávateľom služby je dopravca, resp. spracovateľ odpadu. *
* Pôvodca odpadov je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
* Držiteľ odpadov je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
* Dopravca odpadov je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená podľa príslušného zákona prepravovať odpad.
* Spracovateľ odpadov je organizácia, firma alebo podnik, ktorý sa zaoberá spracovaním odpadu.

Terms and conditions of business

I. General business conditions

These conditions govern business and legal relationships in the range of services offered by our company, unless the contract or other binding regulation determines otherwise. Their application is mainly in the case of supplier-customer relationships (with no written contract).In this case, the terms and conditions presented on these pages are considered agreed upon and respected by both parties.

II. Obligations of the customer

Assess and describe the waste to the supplier according to the law on waste no. 223/2001 Z.z.,
After consultation with the suppliers include the waste into the relevant category according to Decree No 284/2001 of MPŽ SR..., which provides Catalogue of waste and to visibly mark it (in the case of hazardous waste also add the Identification sheet for hazardous waste),
After consultation with the supplier to ensure the waste according to their means and the nature of the contamination, and against contact by unauthorised persons, until the arrival of the carrier.
Provide the supplier with all of the available information about the composition of the waste and its packaging etc.
Ensure access of supplier’s mechanisms to waste (by supplier’s mechanisms)
Issue the supporting documentation (in the case of NO it is SLNO and DL; in case of OO it is DL)
The contractor agreed to pay claims for services performed,
Company BOMAT s.r.o. has no responsibility for any damages, which may arise to the customer
before the arrival of its workers.

III. Obligations of the supplier

If necessary, the supplier is obliged to demonstrate entitlement to exercise the activities under the agreement in principal by the competent bodies of the State administration and self-government,
On the basis of the contract, the supplier undertakes to carry out the work in accordance with the legislation,
In the case of BOMAT s.r.o. providing the transport, the driver is obliged to confirm and sign the supporting documentation, and / or collection of paperwork.
Supplier has the right not to collect the waste or charge a different price for the services, if the documentation is not in accordance with the applicable legislative rules or if the nature and composition of the waste is different to accompanying documents or as declared by the customer.
The obligation to receive the waste or carry out the service, in the case that all circumstances are met in accordance with the applicable legislative provisions
When receiving the waste from the carrier, to confirm relevant documentation and issue all the documents according to the law,
Store and handle waste in accordance with the legislation.

IV. Security and data protection

All the information about the customer, in particular those contained in the contract between the supplier and the customer shall be deemed confidential and must not be disclosed to a third person without the consent of the other party. The exceptions are partners in ensuring the transport and payment, which can be e.g. banks, post office, transport companies. Other exceptions are persons authorised by legislation such as enforcement authorities, inspectors, etc.

V. Order

Individuals and business can order the offered service by phone, fax or email. All the details can be found on our website under Contacts. Alternatively you can arrange an order in person at our premises within the Polnohospodarske druzstvo complex in Velke Orviste.
In the order it is necessary to give contact information (name, phone), billing information (name, registered office address, legal registration number ICO, legal tax registration number DIC, ICO DPH (VAT) etc). Clearly state the subject of the activity and the performance required, its quantity, and place of implementation (address). If needed, a written contract can be made between the customer and the supplier.

VI. Price, payment and invoicing

The customer is by confirming the order or the contract obliged to pay the supplier the agreed price.
The supplier is obliged to carry out all the activities agreed in this case. The contractor reserves the right to limit or cancel the order and the contract agreed upon or prepared only in the event that the customer fails to fulfil its payment obligations properly.
The customer or supplier is obliged to pay the invoice, within 14 days from the date of its issue delivery, unless stated in the contract otherwise.

VII. Making a claim

Supplier or customer can make a claim if any of the agreed condition were not fulfilled. They can do this in writing or in person. Each claim will be properly investigated and assessed individually. Results of the investigation must be submitted in writing to the party which was making the claim.

VIII. Withdrawal from the contract

Unless agreed otherwise, the contracts for collection of the waste shall be made for an indefinite period. The contract termination is possible by agreement of both parties or by termination of one of the contracting parties. The notice period is 2 months ' and starts to run on the first day of the month following receipt of the notice to the other party.

IX. Summary

These business terms and conditions are valid from 1.1.2009.

Basic Terms:
* Waste is a movable thing referred to in annex No. 1 of the law on waste no. 223/2001, which its holder is discarding or intends to discard or is in accordance with this law or other specific legislation required to discard.
* Customer requiring the services and goods is the originator or the holder of the waste, or waste carrier.
* Service supplier is the transporter or the processor of waste.
* The producer of the waste is anyone whose activities produce, or the one who carries out editing, mixing or other operations resulting in a change of the nature or composition of these wastes.
* composition of these wastes.
* The holder of waste is the producer of the waste or an individual or business, at whose premises the waste is located.
* Carrier of waste is an individual or business who is authorized under the law to carry the waste.
* The Processor is an organization, firm or business, which deals with the processing of waste.

Abbreviations used:
NO – hazardous waste, OO-other waste, SLNO – accompanying letter to hazardous waste, DL – delivery note


Коммерческие Условия

I. Основные положения

Настоящие условия регулируют коммерческие и правовые отношения в объеме предоставляемых нашей компанией услуг, если договор или иное обязательное распоряжение не предусматривают иное. Они применяются, главным образом, в случае коммерческих отношений между поставщиком и получателем, если между этими субъектами не будет заключен договор в письменной форме. В таком случае коммерческие отношения, приведенные на этом сайте, считаются утвержденными и принятыми обеими сторонами.

II. Обязанности заказчика

Оценить и описать отходы поставщику согласно закону №223/2001 Св. зак об отходах. После консультации с поставщиком необходимо включить отходы в соответствующую категорию отходов согласно распоряжению Министерства окружающей среды СР № 284/2001 Св. зак., которую устанавливает Каталог отходов, и наглядно его промаркировать (в случае опасных отходов приложить Идентификационный лист опасных отходов). После консультации с поставщиком необходимо обеспечить отходы по своим возможностям и их категории от загрязнения окружающей среды и предотвратить доступ посторонних лиц к ним вплоть до момента прибытия перевозчика. Необходимо предоставить поставщику все доступные материалы о составе, упаковке отходов и т.п., обеспечить доступ механизмов поставщика к отходам в случае необходимости. Необходимо оформить сопроводительную документацию (в случае опасных отходов это сопроводительный лист об опасных отходах и поставочный лист; в случае обычных отходов достаточно поставочного листа), оплатить поставщику оговоренные платежи за предоставленные услуги. Компания OOO «BOMAT» не несет ответственности за возможный возникший ущерб, который может возникнуть у заказчика до прибытия ее сотрудников.
III. Обязанности заказчика

В случае необходимости поставщик обязан предоставить заказчику действительное удостоверение на выполнение деятельности в соответствии с соглашением со стороны надлежащих органов госуправления и самоуправления. На основании договора поставщик обязуется выполнить оговоренные работы в соответствии с действующими законодательными нормами. В случае обеспечения перевозки компанией OOO «BOMAT» водитель является компетентным лицом и обязан подписать сопроводительную документацию или акт сдачи – приемки заказчику. Поставщик имеет право не принять отходы или начислить иную цену за услуги, если надлежащая документация не соответствует действующим законодательным нормам, либо если отходы явно иного характера и состава, чем это указано в сопроводительной документации или то, что декларировал заказчик. Поставщик имеет право принять отходы или выполнить услугу в том случае, если выполнены все условия в соответствии с действующими законодательными нормами. При приемке отходов от перевозчика необходимо подписать соответствующую документацию и оформить заказчику все документы, необходимые по закону. Необходимо хранить отходы и осуществлять их переработку в соответствии с действующими законодательными нормами.
IV. Безопасность и охрана информации

Вся информация о заказчике, главным образом, та, которая содержится в договоре между поставщиком и заказчиком, считается конфиденциальной и не может разглашаться третьей стороне без согласия другой стороны. Исключение составляют партнеры, обеспечивающие перевозку или платежи, которыми, например, могут быть банки, почта, транспортные компании. Далее исключение составляют лица, которые уполномочены законодательством, такие, как следственные органы, контролеры и т.п.  
V. Заказанные услуги

Как физические лица, так и юридические лица могут заказать предлагаемые услуги по телефону, факсу или электронной почте, которые приведены на сайте в части «Реквизиты». Также можно заказать лично по месту нахождения компании – в ареале сельскохозяйственного комплекса Вельке Орвиште. В заказе необходимо указать реквизиты (имя, фамилия, телефон), данные для выставления счета-фактуры (наименование субъекта, место нахождения, ИНО, ИНН, ИНО НДС и т.п.), однозначное предназначение предмета исполнения, его количество и место реализации (адрес реализации). В случае необходимости может быть заключен письменный договор между заказчиком и поставщиком.
VI. Цена, оплата и выставление счета-фактуры

Заказчик, подтверждая заказ или договор, обязуется оплатить исполнителю оговоренную цену. В таком случае исполнитель обязан выполнить всю договоренную деятельность. Исполнитель оставляет за собой право ограничить или отменить договоренные или подготовленные заказы и договора только в том случае, если заказчик не выполняет надлежащим образом свои обязанности по оплате. Заказчик или исполнитель обязаны оплатить счет-фактуру в течение 14 дней с даты ее выставления и получения другой стороной, если в договоре или ином соглашении не указано иначе. 
  VII. Предъявление претензий

Предъявление претензий к услугам или товару может осуществить заказчик или поставщик на основании не выполнения какого-либо из оговоренных условий. Предъявить претензию можно письменно или лично. Каждая претензия должна быть надлежащим образом исследована и рассмотрена в отдельности. Заключение о результатах рассмотрения заказчик или поставщик обязаны отправить письменно субъекту, который предъявил претензию. VIII. Отказ от договора

Если не оговорено иначе, договора о сборе и отвозе отходов заключаются на неопределенный срок. Отказаться от договоров можно по соглашению обеих сторон или отказом одной из договорных сторон. Срок отказа составляет два месяца и начинает истекать с 1-го дня месяца, последующего за месяцем, в котором был получен отказ от второй стороны.
IX. Заключительные положения

Настоящие Общие коммерческие условия действительны с 1.1.2009 г. В зависимости от изменения соответствующих правовых норм, а также коммерческой политики компании, фирма OOO «BOMAT» оставляет за сбой право вносить изменения в Коммерческие условия. Однако об этих изменениях компания должна сообщить на своем сайте в Интернете.
  Основные понятия:*

*Отходами являются движимые предметы, приведенные в приложении 1 закона № 223/2001 Св. зак. об отходах, от которых их держатель избавляется, хочет избавиться или обязан избавиться в соответствии с этим законом или особыми нормами. * Заказчиком услуг и товара является производитель отходов, держатель отходов или перевозчик отходов. * Поставщиком услуг является перевозчик или организация, перерабатывающая отходы. * * Производителем отходов является каждое лицо, в результате деятельности которого возникают отходы, либо тот, кто осуществляет изменение, смешивание или иные действия с отходами, если их результатом является изменение характера или состава этих отходов. * Держателем отходов является производитель отходов или физическое лицо либо юридическое лицо, у которых отходы находятся. * Перевозчиком отходов является физическое лицо или юридическое лицо, которые имеют право заниматься перевозкой отходов в соответствии с надлежащим законом. * Лицом, перерабатывающим отходы, являются организация, фирма или предприятие, которые занимаются переработкой отходов.